Počkajte prosím...

Zmluvné podmienky pre školeniaZmluvné podmienky


HAIR CLINIC DANIELA, s. r. o.

Sídlo: Žižkova 19, 040 01 Košice - mestská časť Juh


 1. Organizovanie školenia, kurzu
  • Termíny a ceny kurzov vrátane všetkých zmien uverejňuje usporiadateľ na svojich internetových stránkach alebo fun page, usporiadateľom kurzov je spoločnosť HAIR CLINIC DANIELA, s. r. o.- ďalej Daniela Ceselčík
  • Usporiadateľ môže termíny kurzov v priebehu roka upravovať podľa podmienok a svojich prevádzkových možností, ale termín môže zmeniť najneskôr do siedmich dní pred dňom splatnosti úhrad príslušného kurzu.
  • Školenie alebo kurz bude usporiadaný, ak počet prihlásených a platiacich účastníkov dosiahne minimálneho počtu potrebného na pokrytie nákladov - závisí na nákladoch za učebne, ubytovanie a dopravu lektorov ,kúpu materiálu ,stravného.
  • Účastník je povinný zaplatiť zálohovú platbu tak ako je udané v harmonogram daného školenia alebo kurzu najneskôr do termínu uzávierky tak ako je udané v harmonograme daného školenia alebo kurzu a zvyšnú časť sumy za školenia alebo kurzu uhradí na mieste školenia alebo zaplatí celú sumu na účet organizátora alebo sumu zaplatí sumu celú bankovým prevodom na účet organizátora.
  • Účastník, ktorý neuhradí cenu kurzu v určenom termíne pred začatím školenia alebo kurzu (najneskôr v deň začatia v hotovosti) nebude na školenie alebo kurz prijatý.
  • 1.6. Pokiaľ z akýchkoľvek dôvodov dôjde k zrušeniu školenia alebo kurzu spoločnosti, vráti spoločnosť HAIR CLINIC DANIELA, s. r. o. prijaté preddavky najneskôr do 30 dní od vyhlásenia zrušenia kurzu.
  • Zmluva o absolvovaní kurzu medzi usporiadateľom a účastníkom sa považuje za uzavretú  okamihom uhradenia cenu kurzu ,nie však účastnícky poplatok o forme zálohy.
 2. Cena kurzu
  • Cena kurzu je vyhlásená spoločne s termínom konania kurzu.
  • Cenu kurzu je možné meniť najneskôr 4 týždne pred termínom začatia kurzu.
 3.  Úhrada ceny školenia alebo kurzu
  • Spôsob zálohovej platby bankovým prevodom na bankový účet
  • O prijatí platby budete informovaní telefonicky alebo e-mailom a následne budú odoslané aj podrobné pokyny pre zúčastnených maximálne 5 dní pred začatím školenia alebo kurzu.
  • Zaslaním záväznej prihlášky a zložením platby na vyššie uvedené číslo bankového účtu ste v evidencii pre začatie kurzu.
  • V prípade zrušenia kurzu zo strany spoločnosti HAIR CLINIC DANIELA, s. r. o. bude stanovený náhradný termín, prípadne vrátená celá zálohová platba najneskôr do 30 dní.
 4.  Storno poplatky
  • Ak prihlásený nemôže z vážnych dôvodov nastúpiť do kurzu, môže vyslať náhradníka. Po dohode so zástupcom spoločnosti HAIR CLINIC DANIELA, s. r. o. možné je presunúť prihlášku na iný termín kurzu.
  • Ak prihlásený nenastúpi na dané školenie alebo kurz bez udania dôvodu tak zálohová platba prepadá v prospech spoločnosti HAIR CLINIC DANIELA, s. r. o.
  • Každý kurz zahŕňa v základnej cene výučbu podľa osnov navrhnutými spoločnosťou HAIR CLINIC DANIELA, s. r. o.
  • Po úspešnom dokončení školenia, kurzu účastník získava pamätný list vo forme certifikátu, avšak certifikát nemá oprávnenie na vykonávanie odbornej činnosti
 5.  Náhradné termíny
  • Náhradné termíny nie sú súčasťou základnej ceny
  • Náhradné termíny a miesto konania školení a kurzov mimo stanovený termín stanovuje HAIR CLINIC DANIELA, s. r. o. podľa potreby a prevádzkových možností.
  • Individuálne termíny stanovuje po dohode s účastníkom do jedného mesiaca od ukončenia školenia alebo kurzu
 6.  Súhlas s podmienkami
  • Zaplatením zálohy za cenu školenia alebo kurzu dáva účastník súhlas usporiadateľovi k zasielaniu materiálov súvisiacich s kurzom na svoju mailovú a poštovú adresu, ktorá bola uvedená v prihláške.
  • Vyplnením a odoslaním prihlášky do kurzu dáva účastník kurzu súhlas usporiadateľovi kurzu na použitie svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na organizáciu a zaistenie kurzu. Zároveň dáva súhlas so zverejnením svojho mena a e-mailovej adresy v zozname účastníkov kurzu
  • Po absolvovaní školenia alebo kurzu dávate súhlas pre zverejnenie fotografii alebo videí na našich webových stránkach alebo fun page


Upozornenie


Účastníci kurzu nie sú osobitne poisťovaní a konajú na vlastnú zodpovednosť. 

Súhlasím s rizikom v praktickej časti u používanie prípravkov a pracovné postupy za seba aj "modely" na vlastnú zodpovednosť.


Svojím podpisom potvrdzujete ,že vedomosti a zručnosti ,ktoré ste nadobudol /a na školení alebo kurze nebudete ďalej odovzdávať na svojich školeniach, workshopoch, kurzoch minimálne 5 rokov od dátumu vykonaného školenia alebo kurzu na základe právnej ochrany obchodného tajomstva podľa ust. § 17 a nasl. OBZ. V zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov svojim prihlásením na kurz alebo školenie dávam súhlas vzdelávacej organizácii, aby sa moje osobné údaje použili na evidenciu a vydanie certifikátu.
Všetky vyššie uvedené podmienky beriem na vedomie a súhlasím s nimi.


Prihlásiť sa

Napíšte svoj e-mail a my Vám pošleme link pomocou ktorého si heslo zresetujete.

Poslať link